วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 

         บรรพบุรุษของชาวตำบลเชียงงา  เป็นชาวไทยพวน  มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองพวน  แขวงเชียงขวาง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลเชียงงา  เมื่อประมาณ  พ.ศ.2370  ได้เริ่มมีการสร้างวัดขึ้นเพื่อใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา

         องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา  ยกฐานะจากสภาตำบลเชียงงาขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  แบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน