วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
  สภาพทั่วไป  
            องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่วาการอำเภอบ้านหมี่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  1,000  เมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
     
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ของตำบลสายห้วยแก้วและตำบลไผ่ใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ของตำบลสนามแจงและเขตเทศบาล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ของตำบลโพนทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ของตำบลสนามแจงและตำบลมหาสอน
 
     
            องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา  มีเนื้อที่ทั้งหมด  10,030  ไร่  17.46  ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น  
            - พื้นที่ทำการเกษตร  7,530  ไร่  
            - พื้นที่อยู่อาศัย 2,500 ไร่  
     
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 
            สภาพภูมิประเทศโดยรอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา  เป็นที่ราบลุ่มคลองชลประทานไหลผ่าน  เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม  
            ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี  3  ฤดูกาล  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูร้อน  และฤดูฝน  ในฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก  ฤดูหนาวอากาศหนาวปานกลาง  ฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง  อากาศร้อนจัด  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  27 – 29  องศาเซลเซียส  ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  วัดได้ประมาณ  36 – 37  องศาสเซลเซียส  และต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  วัดได้ประมาณ  21 – 23 องศาเซลเซียส