วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
ตำบล เชียงงา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
1
บ้านกลางสว่างอารมณ์
101
140
157
297
3
บ้านราษฏร์ธานี
100
141
151
292
4
บ้านราษฏร์ธานี
75
95
131
226
5
บ้านโพนทอง
190
255
284
539
6
บ้านโพนทอง
96
138
151
289
7
บ้านวัดโบสถ์โพธิ์งาม
77
124
121
245
8
บ้านหนองปลาไหล
51
79
70
149
9
บ้านเชียงงา
63
66
54
151
10
บ้านสว่างอารมณ์
135
180
209
389
   
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 2577 คน
เป็นชาย 1218 คน
เป็นหญิง 1328 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 888 ครัวเรือน