วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 

ด้านเศรษฐกิจ

 
  - รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนในพื้นที่  82,024  บาท/ปี  
  - รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนในพื้นที่  289,204  บาท/ปี  
     
 

พื้นที่

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย

รายได้บุคคลเฉลี่ย

หมู่ที่ 1  บ้านกลางสว่างอารมณ์

280,678

81,425

หมู่ที่  2  บ้านวัดโบสถ์โพธิ์งาม

251,482

67,275

หมู่ที่  3  บ้านราษฏร์ธานี

252,676

69,163

หมู่ที่  4  บ้านราษฎร์ธานี

301,037

91,011

หมู่ที่  5  บ้านโพนทอง

265,825

80,219

หมู่ที่  6  บ้านโพนทอง

336,323

98,639

หมู่ที่  7  บ้านวัดโบสถ์โพธิ์งาม

184,686

46,172

หมู่ที่  8  บ้านหนองปลาไหล

438,873

114,158

หมู่ที่  9  บ้านเชียงงา

323,181

105,713

หมู่ที่  10  บ้านสว่างอารมณ์

344,866

98,391

 
     
  การประกอบอาชีพและรายได้  แยกเป็นประเภท   ดังนี้  
 
  • ประกอบอาชีพการเกษตร               ประมาณ  38.51%
  • ประกอบอาชีพค้าขาย                  ประมาณ  7.30%
  • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท          ประมาณ  5.82%
  • รับจ้าง                              ประมาณ 18.02%
  • ไม่มีอาชีพ                             ประมาณ 5.47%
  • นักเรียน นักศึกษา                       ประมาณ 19.89%
  • อื่นๆ /ไม่ระบุ                             ประมาณ 4.99%
 
   
 

สาธารณสุข

 
  เนื่องจากตำบลเชียงงามีพื้นที่ติดต่อกับโรงพยาบาลบ้านหมี่  จึงไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  มีเฉพาะ  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชียงงา  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบ้านหมี่