วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
  ด้านการศึกษา  
  โรงเรียนประถมศึกษา                        1  แห่ง (อนุบาลบ้านหมี่)  
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ / ห้องสมุดประชาชน          7  แห่ง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                1  แห่ง  
     
 

ศาสนา

 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     
 

วัฒนธรรมประเพณี

 
  ตำบลเชียงงา  ประเพณีที่สำคัญที่ชาวบ้านได้รวมใจปฏิบัติติดต่อกันมาตลอด  คือ  กำฟ้า  สาร์ทพวน  เข้าพรรษา  ฉลองปีใหม่  ออกพรรษา  และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  
 
เดือนอ้าย ประเพณี บุญข้าวเม่า
เดือนยี่ ประเพณี บุญข้าวหลาม, สู่ขวัญข้าว (แม่โพสพ)
เดือนสาม ประเพณี ประเพณีกำฟ้า, ข้าวจี่, มาฆบูชา
เดือนสี่ ประเพณี บุญบวชนาค, ทำบุญขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน
เดือนห้า ประเพณี สงกรานต์, สรงน้ำพระ, ก่อพระทราย, บายศรีเจ้าหัว, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เดือนหก ประเพณี บุญวิสาขะบูชา(เวียนเทียน), กวนข้าวทิพย์, งานเลี้ยงศาลเจ้าพ่อ
เดือนเจ็ด ประเพณี บุญกลางกบ้าน, บวชนาค, ทำนา
เดือนแปด ประเพณี บุญอาสาฬหบูชา
เดือนเก้า ประเพณี บุญห่อข้าว(สารทพวน)
เดือนสิบ ประเพณี บุญแหวนต้นทาน
เดือนสิบเอ็ด ประเพณี วันออกพรรษา, ตักบาตรเทโว
เดือนสิบสอง ประเพณี บุญเทศน์มหาชาติ, เส่อกระจาด, ลอยกระทง