วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
  สาธารณูปโภค  
            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงามีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน  
     
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ลำน้ำ  ลำห้วย  4  สาย  คือ  
 
  1. คลองห้วยแห้ง
  2. คลองเวสเวย์
  3. คลองสุธาวาส
  4. คลองหนองเมือง