วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รับซื้อขยะประจำเดือน มิถุนายน 560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ดำเนินการออกรับซื้อขยะตามโครงการจัดการขยมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 

...อ่านต่อ>>
  โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชาส่งเสริมพระพุทศาสนา ปี 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชาส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

...อ่านต่อ>>
  ประเพณีสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2560 ]

  สภาวัฒนธรรมตำบลเชียงงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรม Big Cleaning Day [ 14 มี.ค. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน

ตัดต้นไม้กิ่งไม้ รื้อถอนป้ายโฆษณา พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงงา

...อ่านต่อ>>
  โครงการบัณฑิตน้อยเชียงงา ประจำปีการศึกษา 2559 [ 13 มี.ค. 2560 ]

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บัณฑิตน้อยเชียงงา ประจำปีการศึกษา 2559" เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน

ที่จบหลักสูตรปฐมวัย เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของต ...อ่านต่อ>>

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป [ 10 มี.ค. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าเฝ้าแสดงความอาลัย

กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

...อ่านต่อ>>
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

สมาชิกสภาฯ ร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงงา

 

 

...อ่านต่อ>>
  โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ [ 27 ก.พ. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนทุกหมู่บ้าน สามารถปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบ

ในการคัดแยกขยะเป็นชุมชนปลอดถังอ่านต่อ>>

  โครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ และทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กฯ [ 22 ก.พ. 2560 ]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์

และทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันอังคาร

ที่ 21 กุมภาพันธ์ ...อ่านต่อ>>

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน"การสร้างความเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" [ 24 ม.ค. 2560 ]

   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "การสร้างความเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ ส ...อ่านต่อ>>

  กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ [ 5 ม.ค. 2560 ]

     องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลเชียงงา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการกำจัดผัดตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่คลองเวสเวย์ หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลเชียงงา

...อ่านต่อ>>
  วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ม.ค. 2560 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงงา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

...อ่านต่อ>>
  โครงการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 19 ต.ค. 2559 ]

     คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา พร้อมผู้นำชุมชนตำบลเชียงงา

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19

ตุลาคม 2559

...อ่านต่อ>>
1 |